Gioi Dinh Tue Trong Phat Giao Nhan Gian 人間佛教的戒定慧

  • 書籍編號 :VT0003
  • 作者 : 星雲大師
  • 出版社 : 美國佛光出版社
  • 出版日期 :
  • ISBN : 9781932293784
  • 頁數 :277
  • 裝訂 :平裝
  • 定價 :240.00
  • 悅讀價 :240.00

內文簡介

Xã hội hỗn loạn, rối ren là do lòng tham lam, ích kỷ, chấp trước của con người mà tạo nên, do đó chúng ta cần phải gắng tu Giới, Định Tuệ, diệt trừ tham sân si, để Phật trong lòng chúng ta hiển lộ ra. Trong lòng ta có Phật, thì mắt thấy, tai nghe, tay làm, đều là phong thái của nhà Phật, tất cả chúng ta đều có khả năng suy nghĩ như Phật, hành động như Phật, thì nhân gian chính là một Phật Quốc Tịnh Độ vậy.

作者簡介